Všeobecné obchodní podmínky

Potřebujete poradit?

244 468 408

244 468 408

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vznikající výhradně při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím on-line eshopu umístěného na internetové adrese www.ascz.cz/ (dále jen „on-line prodej“).
 2. Prodávajícím je obchodní společnost ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ s.r.o., IČ: 242 69 760, se sídlem Sinkulova 1209/40, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka199433.
  Kontaktní údaje prodávajícího
  Adresa pro doručování: Sinkulova 1209/40, 140 00 Praha 4
  Mob. / Tel. +420 773 310 000  / +420 244 468 408
  E-mail: obchod@ascz.cz
  Web: www.ascz.cz
  Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.,  č.ú.: 2839514399 / 0800.
 3. Kupujícím je spotřebitel nebo jiný právní subjekt ve smyslu právních předpisů České republiky.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který s prodávajícím uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nebo s ním jinak jedná.
 5. Náklady na použití prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, telefonní poplatky, poplatky jiné datové komunikace, poštovné) vzniklé kupujícímu jejich použitím při uzavírání kupní smlouvy si nese kupující sám s tím, že jejich výše závisí na podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. Prodávající v této souvislosti neúčtuje kupujícímu žádné další poplatky.
 6. Obchodní podmínky jsou přístupné v tištěné podobě v sídle prodávajícího a v elektronické podobě na webových stránkách on-line prodeje v sekci „ke stažení“ a je tak umožněna jejich archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce dle volby kupujícího.
 7. Kupující si je vědom, že odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami před podáním objednávky, že je bez výhrad akceptuje, a jeho jednání směřuje k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ohledně zboží uvedeného v objednávce.
 8. Případný spor spotřebitele s prodávajícím související s nákupem zboží on-line prodejem lze řešit formou mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů (ADR). Spotřebitel se může se svojí stížností obrátit na Hospodářskou komoru České republiky (www.komora.cz) prostřednictvím jejích kontaktních míst umístěných na území České republiky nebo elektronicky, případně na některé ze sdružení na ochranu spotřebitelů. Kontakty na tato sdružení jsou dostupné na internetových stránkách Hospodářské komory České republiky.
 9. Služby řešení stížností jsou poskytovány uvedenými subjekty bezplatně. Spotřebitel má možnost se rovněž obrátit se svojí stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která je orgánem státní správy kontrolujícím a dozorujícím osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Sortiment zboží nabízený k prodeji prodávajícím je uváděn včetně cen, daní a všech souvisejících nákladů kupujícího na jeho pořízení účtovaných prodávajícím.
 2. Veškeré zboží nabízené v rámci on-line prodeje je návrhem na uzavření kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva je uzavřena doručením objednávky kupujícího prodávajícímu přijetím objednávky prodávajícím.
 3. Výběr zboží a sjednání ostatních podmínek dodání zboží prostřednictvím elektronické objednávky.
  Objednávku zboží kupující vytvoří vyplněním elektronického formuláře na webové stránce on-line prodeje.
  Kupující je povinen vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře označená hvězdičkou.
  Kupující má možnost před vlastním podáním objednávky veškeré vyplňované údaje zkontrolovat, opravit a případně nepožadované položky zboží odstranit. Podání objednávky se děje kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pokud není objednávka učiněna řádným způsobem, je kupující na chybějící údaje automaticky upozorněn a objednávka není podána, dokud nedojde k odstranění jejích nedostatků.
 4. Kupující může uzavřít kupní smlouvu i prostřednictvím objednávkového formuláře, který získá na vyžádání u prodávajícího na adrese pro doručování. Řádně vyplněný a podepsaný objednávkový formulář předá kupující v recepci prodávajícího na adrese pro doručování, kde mu bude potvrzen a předána kopie.
 5. Na práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při uzavírání smlouvy prostřednictvím objednávkového formuláře se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek.
 6. Prodávající kupujícímu potvrdí doručení jeho objednávky a uzavření kupní smlouvy bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, a to zasláním Potvrzení o uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, obsahujícího kupní smlouvu a znění obchodních podmínek v textové podobě
 7. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje nejméně:
  1. identifikační údaje prodávajícího,
  2. identifikační údaje kupujícího,
  3. jedinečný identifikátor objednávky (číslo objednávky),
  4. datum uskutečnění objednávky,
  5. souhrn objednaného zboží,
  6. místo dodání zboží,
  7. způsob doručení zboží,
  8. kupní cenu včetně daní a poplatků a nákladů souvisejících s dodáním zboží
 8. Informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě, potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu a to elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 9. Neobdrží-li kupující Potvrzení o uzavření kupní smlouvy nejpozději následující pracovní den od podání objednávky, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo, a prodávající jej bude informovat elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce o tom, že jeho objednávka byla zrušena.
 10. Smlouvu lze uzavřít jedině v českém jazyce.
 11. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy při on-line prodeji zboží vyplývají ze shora uvedených postupů objednávání zboží a vzniku kupní smlouvy.
 12. Kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 60 měsíců a nejsou přístupné třetím osobám. V případě zájmu kupujícího zašle příslušnou kupní smlouvy prodávající elektronicky na adresu kupujícího uvedenou v žádosti.

Ceny a platební podmínky

 1. Zboží je prodáváno za ceny smluvní. Ty jsou uváděny vždy včetně veškerých daní a poplatků spojených s prodejem daného zboží dle obecně závazných právních předpisů. K ceně zboží jsou dále účtovány náklady na dodání zboží kupujícímu (např. náklady spojené s jeho balením, doručením kupujícímu nebo úhradou kupní ceny). Aktuální výše nákladů na dodání zboží je kupujícímu dostupná při objednávání zboží, ještě před učiněním objednávky.
 2. Kupující má zaručenu cenu zboží platnou v době podání objednávky.
 3. Úhrada kupní ceny je možná dobírkou při doručení zboží nebo hotově při převzetí zboží na prodejně prodávajícího.
 4. Prodávající dodává daňový doklad za prodej zboží kupujícímu společně se zbožím.

Dodací podmínky

 1. Dodání zboží se děje:
  1. prostřednictvím České pošty, jako balík na poštu,
  2. prostřednictvím České pošty jako balík do ruky,
  3. osobně na prodejně na adrese – Sinkulova 1209/40, 140 00 Praha 4.
 2. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že prodávající předává zboží k přepravě zpravidla nejpozději do sedmi pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.
 3. Nelze-li zboží expedovat ve shora uvedené lhůtě, bude kupující vyrozuměn bez zbytečného odkladu o novém předpokládaném termínu expedice.
 4. Kupující uvede v objednávce místo, kam má být objednané zboží dodáno (sjednané místo dodání).
 5. Zboží se považuje za dodané doručením na sjednané místo dodání.
 6. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném místě dodání z důvodu, který leží na jeho straně, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží.
 7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím:

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
  Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 2. Oznámení dle předchozího bodu ii. lze učinit například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Kupující může rovněž použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení přímo ve webové aplikaci on-line prodeje v sekci „ke stažení“, nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Není povinností kupujícího využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupením se závazek stran ruší od počátku.
 2. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží nebo prokázání, že kupující zboží odeslal prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel, a to stejným způsobem.
 3. Ohledně nákladů na dodání zboží platí, že prodávající tyto vrátí kupujícímu toliko ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Vrácení zboží

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo jej předat prodávajícímu v jeho sídle. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu zboží odešle prodávajícímu.
 2. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží.
 3. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 250,- Kč.
 4. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě, že se od uzavření smlouvy do dodání zboží kupujícímu podstatným způsobem změnila cena zboží a nedohodl-li se s kupujícím na alternativním plnění, nebo v uvedené době došlo k jiné podstatné změně okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech znevýhodňující prodávajícího.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části rovněž v případě, kdy kupující nezaplatil kupní cenu a neučinil-li tak v přiměřené lhůtě ani po urgenci prodávajícího.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupením se závazek stran ruší od počátku.
 2. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nedodaného zboží předem, prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co od smlouvy odstoupil.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto se nepoužije:
  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady anebo oznámením, jak se projevuje.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující za podmínek dále uvedených právo:
  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  na odstranění vady opravou věci,
  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  odstoupit od smlouvy.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy a pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 8. Má-li zboží při převzetí vadu, může kupující požadovat:
  pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
  i dodání nového zboží bez vad,
  pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
  není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.
  pokud to je vzhledem k povaze vady neúměrné (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu),
  bezplatné odstranění vady.
 9. Má-li zboží odstranitelné vady, ale kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, má kupující právo:
  na dodání nového zboží, nebo
  na výměnu součásti,
  od smlouvy odstoupit.
 10. Má-li zboží větší počet odstranitelných vad a kupující jej nemůže řádně užívat, má kupující právo:
  na dodání nového zboží, nebo
  na výměnu součásti,
  od smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 13. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 14. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 15. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 16. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho sídla. Oprava bude provedena u oprávněně uplatněného práva z vady ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží k opravě prodávajícím.
 17. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka za jakost zboží

 1. Prodávající se kupujícímu zavazuje, že si zboží po dobu 24 měsíců od jeho odevzdání kupujícímu resp. od dojití zboží do sjednaného místa dodání, zachová své obvyklé vlastnosti.
 2. Záruka se neposkytuje na materiál podléhající běžné spotřebě, jako např. baterie.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost, to neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 4. Kupující je povinen vytknout vadu krytou zárukou bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady anebo oznámením, jak se projevuje.
 5. Oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, činí kupující u prodávajícího. Oprava vady bude provedena ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží k opravě prodávajícím.
 6. Uplatní-li kupující právo ze záruky, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající v souladu s obecně závaznými předpisy dbá na ochranu osobních údajů kupujícího, s nimiž je obeznámen v rámci vyřizování jeho objednávek a které jsou ze strany kupujícího poskytovány v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy. Jedná se o údaje kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení (event. název), adresa (bydliště/místa podnikání/sídla/doručení), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 2. Osobní údaje získané způsobem uvedeným v tomto článku odst. 1. mohou být dále užívány prodávajícím k následujícím účelům:
  1. k plnění povinností a ochraně zájmů z uzavřených smluv,
  2. plnění zákonem uložených povinností (zejména v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.),
  3. ke zvyšování kvality on-line prodeje,
  4. k čemuž dává kupující souhlas uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Kupující objednáním zboží přes on-line prodej uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých údajů ve shora uvedeném rozsahu a ke shora uvedeným účelům.
  Souhlas je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv jednostranně ze strany kupujícího odvolat.
 4. Pokud kupující vysloví svůj nesouhlas se shora uvedeným zpracováním osobních údajů, nesmí prodávající uvedené údaje dále zpracovávat s výjimkou případů, kdy je to třeba k plnění povinností a ochraně zájmů z uzavřených smluv nebo k plnění zákonem uložených povinností. Odvolání souhlasu se zpracováním je nutné vyjádřit písemně a je třeba jej doručit prodávajícímu.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje používané při on-line prodeji uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.
 6. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího, s výjimkou uvedenou v čl VIII. odst. 2. těchto obchodních podmínek, neposkytnout třetí osobě, a dále s výjimkou zajištění dílčích plnění souvisejících s dodáním zboží kupujícímu, jako distribuce či platebního styku, a přijmout vhodná technická opatření za účelem jejich náležitého zabezpečení před zneužitím.
 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů prodávajícím, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s těmito podmínkami nebo obecně závazným předpisem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně požadovat nápravu vzniklého stavu.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že:
  on-line prodej nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou pravidelnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení sloužícího k jeho provozování;
  prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží;
  prodávající není s ohledem na on-line prodej vázán, ať již obligatorně či fakultativně, žádnými kodexy chování.
 2. Prodávající je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky i ceny zboží. Vždy však pro kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím platí, že se použijí obchodní podmínky a ceny zboží platné v den podání objednávky kupujícím. Aktualizované obchodní podmínky zveřejní poskytovatel vhodným způsobem na webových stránkách www.ascz.cz
 3. Právní vztahy týkající se on-line prodeje zboží neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky zvláště pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění. Případné spory rozhodují české soudy.
 4. Účinnosti nabývají tyto obchodní podmínky dnem 1.10.2014.

V Praze dne 1.10.2014

 
Přidat recenzi
Všechny recenze